De Voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Muziekschool Leek 2009-2010

I Algemeen

I.1 Cursusjaar:

Het cursusjaar loopt van augustus tot en met juli van het lopende cursusjaar.
De vakantieregeling is afgestemd op het Voortgezet Onderwijs in de regio Noord-Nederland.

I.2 Cursussen
De Muziekschool Leek kent twee soorten cursussen:

Jaarcursussen

  • Dit zijn de instrumentale lessen die wekelijks aaneensluitend worden gegeven gedurende het gehele cursusjaar.

10 - lessenkaart

  • In overleg met de cursist worden op afspraak 10 lessen afgesproken

II. Aanmelding


Bij minderjarigen dient het inschrijfformulier te zijn ondertekend door een ouder of verzorger. De aanmelding geschiedt door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier en is bindend voor de gehele cursusduur.

Vanaf de eerste les is de cursist definitief ingeschreven en verplicht hij/zij zich voor de gehele cursusduur. De indeling van de cursist wordt door De Muziekschool Leek bepaald, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de aangegeven voorkeuren van de cursist. Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing is de eerste cursusdag bepalend voor de (evenredige) berekening en bepaling van het lesgeld.

III Betalingsplichtige (Wettelijk vertegenwoordiger)

Als betalingsplichtige wordt aangemerkt:

  • degene die de ouderlijke macht uitoefent of degene die de onderhoudsplicht heeft voor een cursist die op 31 augustus van het cursusjaar jonger is dan 18 jaar.
  • een cursist die op 31 augustus van het cursusjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

N.B. Ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 21 jaar blijven altijd aansprakelijk voor betaling van het lesgeld.

IV. Betaling lesgeld

Betaling van het lesgeld geschiedt via toegezonden factuur.
Dit wordt geregeld door de eigen docent.
Ondertekening van de aanmeldingskaart houdt tevens in dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Het lesgeld van de jaarcursussen (zie ad I.2.a) wordt geïnd in 12 termijnen, van september tot en met augustus.

V. Afmelding

V.1 Jaarcursussen

Deelname aan jaarcursussen (zie ad I.2.a) wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Voor de cursist die de lessen niet wil voortzetten, zijn er per cursusjaar twee afmeldmogelijkheden. Indien men zich voor 31 december van het lopende cursusjaar schriftelijk afmeldt, worden de lessen en het lesgeld per 1 februari vanhet lopende cursusjaar stopgezet. Indien men zich vóór 1 juni van het lopende cursusjaar schriftelijk afmeldt worden de lessen en het lesgeld aan het einde van het cursusjaar, 31 augustus van het lopende cursusjaar stopgezet. Te allen tijde dient men zich schriftelijk af te melden bij De Muziekschool Leek, Weth.I.Hutstraat 19, 9351 RA Leek.

Andere dan de eerder genoemde afmeldingen van de jaarcursussen leiden niet tot vermindering of restitutie van het lesgeld, tenzij er sprake is van zwaarwichtige redenen: dit ter beoordeling aan De Muziekschool Leek.

Als zwaarwichtige redenen worden aangemerkt:

  • Verhuizing naar een andere gemeente buiten een straal van 15 km van het werkgebied van De Muziekschool Leek.
  • Langdurige ziekte van de leerling: meer dan acht weken.
  • Aanvragen voor lesgeldrestitutie moeten schriftelijk worden ingediend.

V.2. Korte cursussen/workshops

Tussentijdse afmelding (door de cursist) leidt voor de korte cursussen/workshops niet tot restitutie van het lesgeld. Korte cursussen/workshops gaan alleen door bij voldoende deelname.

VI. Lesuitval

VI.1. Jaarcursussen

De Muziekschool Leek zal indien een docent langer dan 2 weken afwezig is de lessen proberen te laten waarnemen door een vervangende docent. Indien de uitval meer dan vijf lessen per cursusjaar betreft, kan door de cursist aan het einde van het cursusjaar schriftelijk lesgeldrestitutie worden gevraagd. De restitutie bedraagt een evenredig deel van de uitval en wordt bepaald door De Muziekschool Leek.

 

VII. Overige bepalingen

  • In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de directie van De Muziekschool Leek.
  • Tijdens het cursusjaar kan de lestijd en leslocatie door onvoorziene omstandigheden veranderen. Dit geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld.